Administration

Prof. Dr. DeeptiShastri, M.S.,(Anatomy),

Dean

Vinayaka Mission's Kirupananda Variyar Medical College & Hospital, Chinna Seeragapadi, Salem – 636 308. Tamil Nadu.

Phone : 91500 06763

Mobile : 09842724197

Fax : 0427-2477561

E-Mail : dean.vmkvmc@vmu.edu.in

Prof. Dr. K. EzhilVendhan, M.S.,(Ophthal.),

Medical Superintendent

Vinayaka Mission’s Kirupananda Variyar Medical College & Hospital, Chinna Seeragapadi, Salem – 636 308. Tamil Nadu.

Phone : 91500 06762

Mobile : 9655218468

Fax : 0427-2477561

E-Mail : ms.vmkvmc@vmu.edu.in, hospitaleye@gmail.com

Prof. Dr. S. R. Rangabashyam, M.D.,(General Medicine),

Deputy Dean

Vinayaka Mission’s Kirupananda Variyar Medical College, Chinna Seeragapadi, Salem – 636 308. Tamil Nadu.

Phone : 91500 06760

Mobile : 9894187784

Fax : 0427-2477561

E-Mail : rangabashyamsr@yahoo.in

Prof. Dr. Karthikeyan E.M.J., M.S.,(General Surgery),

Deputy Medical Superintendent,
Director, Hospital Development Committee,

Vinayaka Mission’s Kirupananda Variyar Medical College & Hospital, Chinna Seeragapadi, Salem – 636 308. Tamil Nadu.

Phone : 0427-2477883

Mobile : 9842256564

Fax : 0427-2477561

E-Mail : emjkarthik@yahoo.co.in

VMKVMC College Location

  • Chinna Seeragapadi, Salem – 636 308, Tamil Nadu, India
  • Phone: 0427 – 2477319, 2477884, 2477561
  • Fax: 0427 – 2477561
  • Email: dean.vmkvmc@vmu.edu.in

University Administrative Office

  • Sankari Main Road (NH-47), Ariyanoor, Salem - 636 308 Tamil Nadu, India.
  • Phone: +91 427 3987000
  • Fax: +91 427 2477903
  • Email: vmtrust@vmu.edu.in